Què hi ha més enllà de l’ABP?

Parlar en públic, treballar en equip, tenir una mirada crítica amb la informació, saber resoldre problemes... Quantes vegades heu hagut de posar en pràctica alguna d’aquestes habilitats? I ara, penseu: ¿quan us les han ensenyat pas per pas, de forma metòdica, i heu tingut oportunitats d’avaluar i millorar aquestes habilitats de forma deliberada? Aquestes habilitats són les que s’anomenen toves, aquelles que van estretament relacionades a l’aprenentatge basat en projectes. Tot seguit veurem quines són les habilitats que es treballen.

Parlar en públic, treballar en equip, tenir una mirada crítica amb la informació, saber resoldre problemes… Quantes vegades heu hagut de posar en pràctica alguna d’aquestes habilitats? I ara, penseu: ¿quan us les han ensenyat pas per pas, de forma metòdica, i heu tingut oportunitats d’avaluar i millorar aquestes habilitats de forma deliberada? Aquestes habilitats són les que s’anomenen toves, aquelles que van estretament relacionades a l’aprenentatge basat en projectes. Tot seguit veurem quines són les habilitats que es treballen.

Què són les habilitats toves o “soft skills”?

“Les habilitats toves són aquelles que no són necessàries per al desenvolupament tècnic d’una feina, però que fan augmentar-ne la qualitat. Les soft skills són les relacionades amb la intel·ligència emocional, la capacitat de comunicació, l’habilitat de treballar en equip, la facilitat d’adaptar-se als canvis, el lideratge, l’autocontrol, la productivitat personal, la negociació, la gestió de l’estrès, la resolució de conflictes i la gestió del temps.” (Oliveras, 2019)

De la mateixa manera que la societat canvia, les habilitats que es demanen als ciutadans també van adaptant-se i modificant-se a les noves necessitats socials, laborals, familiars… És per això que n’hi ha moltes, d’habilitats toves, i no existeix un llistat únic i consensuat.
Per poder tenir com a referència algunes habilitats, ens centrarem en les que s’emmarquen com les anomenades 4C: Creativitat, pensament Crític, Cooperació i Comunicació (anomenades així per les sigles en anglès).

  • Creativitat i innovació: pensar i treballar de manera creativa (i col·laborativa) implementant innovacions.
  • Pensament crític i resolució de problemes: utilitzar diferents tipus de raonament, fer judicis i prendre decisions: analitzar, avaluar, sintetitzar, fer connexions i resoldre problemes.
  • Comunicació i col·laboració: “Saber comunicar, de manera clara, allò que volem expressar a través de diversos mitjans (oral i escrit), en diversos contextos i amb diferents finalitats. Col·laborar per demostrar flexibilitat, voluntat, respecte i ètica.” (BeChallenge, 2018)

Què tenen a veure les “soft skills” amb l’ABP?

Imaginem, de forma ràpida, un projecte que té com a finalitat que l’alumnat proposi jocs que es puguin dur a terme durant les hores d’esbarjo i que vagin més enllà del futbol. Si fem un esbós ràpid de com podria desenvolupar-se aquest projecte, podria quedar així:

En aquest projecte es podrien incloure diferents continguts curriculars d’àmbits clau, com ara educació física, medi, matemàtiques, llengües…, però, a més de treballar tots aquests àmbits, també cal fer-ho d’altres habilitats relacionades amb el que hem estat parlant fins ara:

  • Saber analitzar una situació per oferir una proposta de resolució.
  • Cercar informació, analitzar-la i adaptar-la per al propòsit inicial.
  • Organitzar i gestionar tasques.
  • Compartir amb altres persones la feina que s’ha de realitzar.
  • Comunicar oralment propostes perquè siguin valorades.

I podríem seguir fent un llistat més llarg d’habilitats que es desprenen del petit esbós de projecte presentat anteriorment.
L’oportunitat que ofereix treballar per projectes és que aquestes habilitats s’exerciten de forma sistemàtica en tots els projectes, atès que tots ofereixen la possibilitat de propostes de resolució creatives, fomenten el pensament crític i analític —tant pel que fa a l’aprenentatge com a la regulació dels mateixos aprenentatges— i, finalment, permeten la comunicació i la col·laboració entre iguals.
Si us interessa aprofundir en les característiques del Treball per projectes, no dubteu a apuntar-vos al curs online de Doqua, de 60 h, reconegut pel Departament d’Educació.

A la pràctica

Com veieu, quan els projectes segueixen les seves pròpies característiques, no només es treballen els continguts d’aquells àmbits estretament lligats a les disciplines, sinó que cal que l’alumnat posi en joc habilitats transversals que resultaran clau tant per conviure en societat com per a un futur laboral.
Tot plegat implica que aquestes habilitats toves, a més de practicar-se de forma sistematitzada, també haurien de formar part dels objectius d’aprenentatge a llarg termini per poder ser treballats en diferents contextos i, a la vegada, avaluats per tal de revisar-ne un correcte aprenentatge.

Havíeu sentit mai a parlar del terme “soft skills”? Quines habilitats teniu en compte perquè l’alumnat tingui l’oportunitat de practicar-les i avaluar-les?

Referències:
BeChallenge (2018). 21st Century skills.
NWEA (2018). Assessing Soft Skills: Are We Preparing Students for Successful Futures?
Oliveras, J. (2019). Diferències entre “soft skills” i “hard skills”.

Més informació:
The Softest Skill: Virat Chirania at TEDxIIMShillong.
Strengthening Soft Skills | Andy Wible | TEDxMuskegon.
Habilidades para la vida, Andrea Giráldez.